WWW-ohjelmointi

Oliopohjainen Javascript

Vaikka Javascriptissä ei ole varsinaisia luokkia, sillä voi ohjelmoida hyvin samaan tapaan käyttäen prototyyppejä. Prototyyppiobjekti toimii mallina saman tyyppisille objekteille.

Käytetään jatkossa nimitystä luokka, vaikka käytännössä käytetään prototyyppejä.

Luokka ja konstruktori

Javascriptissä luokka määritellään konstruktorifunktion avulla. Luodaan siis uusi funktio, jolla kaikki luokan uudet alkiot alustetaan.

var Person = function() {};

Luokan uusia alkioita luodaan komennolla new Person().

var person1 = new Person();
var person2 = new Person();

Luokan ominaisuudet

Usein luokan alkion luonnin yhteydessä sille halutaan jotain parametreja. Luokan alkion sisälle voidaan tallentaa tietoa alkion ominaisuuksiksi. Alkioon itseensä viitataan konstruktorin sisällä avainsanalla this.

var Person = function(firstName, lastName) {
  this.firstname = firstName;
  this.lastName = lastName;
}

var person1 = new Person('Homer', 'Simpson');
var person2 = new Person('Mickey', 'Mouse');

Koska Javascriptin objekteilla ei ole mitään suojausta, kuten esimerkiksi Javan public/private -jaottelu, voi objektin ominaisuuksiin päästä käsiksi ulkoa käsin.

console.log(person1.firstName);   // 'Homer'
console.log(person2.lastName);    // 'Mouse'

Luokan metodit

Luokalle voi luoda metodeja lisäämälle konstruktorin prototyypille ominaisuuksiksi funktioita. Kun luodaan uusia luokan alkioita, tämä prototyyppi periytyy niille ja nämä funktiot ovat niiden käytettävissä metodeina. Näissäkin metodeissa luokan alkioon itseensä voi viitata this-avainsanalla.

Person.prototype.getFullName = function() {
  return this.firstName + ' ' + this.lastName;
};

Person.prototype.sayHello = function() {
  console.log('Hello, ' + this.getFullName() + '!');
};

console.log(person1.getFullName());    // 'Homer Simpson'
person2.sayHello();            // 'Hello, Mickey Mouse!'

Lisää oliopohjaisesta ohjelmoinnista Javascriptillä