WWW-ohjelmointi

jQuery

Javascript-ohjelmien yhteydessä käytetään usein joitain valmiita kirjastoja, joita käyttämällä saa käyttöön “puhtaasta” Javascriptistä puuttuvia toiminnallisuuksia, joita ei tarvitse itse toteuttaa. Tyypillisesti ne paketoivat puhtaassa Javascriptissä olevia ominaisuuksia helpommin käytettävään muotoon.

Ehkä suosituin tällainen kirjasto on jQuery, jota käytetään nykyisin lähes sivustolla kuin sivustolla. Joitain jQuerysta tuttuja ominaisuuksia, kuten HTML-elementtien etsiminen CSS:stä tutuilla valitsimilla, on tuotu sittemmin myös puhtaaseen Javascriptiin.

jQueryn ominaisuuksia:

 • HTML-dokumentin elementtien etsiminen
 • HTML-dokumentin sisällön muokkaaminen
 • Tapahtumien hallinta helposti, tehokkaasti ja turvallisesti
 • Animointia
 • Ajax-kutsuja palvelimelle helposti
 • Toimii samoin eri selaimissa
 • Laajennettavissa plugin-lisäosilla
 • Avoimen lähdekoodin MIT-lisenssi.

jQueryn käyttöönotto

jQueryn voi ottaa käyttöön joko lataamalla sopivan version jQueryn kotisivuilta omalle palvelimelle ja linkittämällä siihen <script>-tagilla taikka viittaamalla suoraan jQueryn omilla palvelimilla olevaan versioon.

<script src="js/jquery-1.12.0.min.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.12.0.min.js"></script>

jQuery-objekti

jQueryssa keskeisessä asemassa ovat jQuery-objektit. Ne ovat taulukon (Array) kaltaisia objekteja, jotka sisältävät HTML-elementtejä listana ja jolla voidaan esimerkiksi manipuloida näitä HTML-elementtejä. jQuery-objektit talletetaan usein muuttujiin, joiden nimi aloitetaan $-merkillä. Tämä ei ole pakollista, mutta tämä on yleensä hyvä käytäntö. Tällöin ohjelmakoodista on helppo nähdä, että kyseisessä muuttujassa on tarkoitus olla jQuery-objekti.

jQuery-objekteja luodaan jQuery()-funktiolla tai sen lyhennysmerkinnällä $().

HTML-elementtien valinta

HTML-elementtejä voidaan valita DOM-puusta käsiteltäväksi jQuerylla käyttämällä CSS-valitsimia ja jQuery()-funktiota. Tämä etsii koko dokumentista kaikki valitsimeen täsmäävät HTML-elementit ja palauttaa ne jQuery-objektina.

Esimerkiksi:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.4.js"></script>
  </head>
  <body>
    <article>
      <h1>Pääotsikko</h1>
      <p class="ekakappale">Lorem ipsum <span>dolor sit</span> amet...</p>
      <p>Toinen kappale</p>
      <h2 id="alaotsikko">Alaotsikko 1</h2>
      <p class="ekakappale">Lorem ipsum dolor sit <span>amet...</span></p>
    </article>
  </body>
</html>
var $otsikko = $('h1'),
  $kappaleet = $('p'),
  $juttu = $('article'),
  $ala = $('#alaotsikko'),
  $ekat = $('.ekakappale');

Pääotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet...

Toinen kappale

Alaotsikko 1

Lorem ipsum dolor sit amet...

jQuery-objektit ovat saman kaltaisia kuin taulukot, joten niiltä voi kysyä pituuden ominaisuudella length. Tämä kertoo siis, montako HTML-elementtiä kyseisessä jQuery-objektissa on.

$otsikko.length;      // 1
$kappaleet.length;     // 3
$juttu.length;       // 1
$ala.length;        // 1
$ekat.length;        // 2

Jo olemassa olevan jQuery-objektin sisältä voidaan hakea edelleen muita elementtejä. jQuery-objektilla ovat käytettävissä muun muassa metodit .find() ja .children(). Näille molemmille voidaan antaa parametriksi CSS-valitsin. Metodi .find() etsii jQuery-objektin sisältä valitsimen mukaisia HTML-elementtejä. .children() puolestaan rajoittaa haun koskemaan vain jQuery-objektin lapsia.

var $sp1 = $juttu.find('span');         // $sp1.length === 2
var $sp2 = $juttu.find('.ekakappale span');   // $sp2.length === 1
var $hh1 = $juttu.children('h1');        // $hh1.length === 1
var $hh2 = $juttu.find('> h1');         // $hh2.length === 1

Vastaavasti jQuery-objektissa olevalle HTML-elementille voidaan etsiä vanhempia metodeilla .parent() (elementin välitön vanhempi), .parents() (elementin vanhemmat välittömästä vanhemmasta <html>-elementtiin) ja .closest() (lähin ehdon täyttävä vanhempi). Myös näitä hakuja voidaan rajoittaa käyttämällä CSS-valitsimia.

$otsikko.parent();        // <article>
$otsikko.parents();        // <article>, <body>, <html>
$sp2.parents('article');     // <article>
$sp2.closest('article, p, div'); // <p>

Sisällön muokkaaminen

jQuery-objektiin talletettuihin HTML-elementteihin pääsee käsiksi []-merkinnällä, kuten tavallisissa taulukoissa.

$kappaleet[1].innerHTML;    // "Toinen kappale"
$juttu[0].innerHTML;
//"
//      <h1>Pääotsikko</h1>
//      <p class=\"ekakappale\">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
//      <p>Toinen kappale</p>
//      <h2 id=\"alaotsikko\">Alaotsikko 1</h2>
//      <p class=\"ekakappale\">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
//    "

Toisaalta, jos halutaan käsitellä vain yhtä löydetyistä elementeistä, on usein hyödyllisempää käsitellä sitä jQuery-objektina, jossa on vain yksi elementti. jQuery-objektin n:nnen alkion voi valita .eq()-metodilla. jQuery-objektiin talletetuista HTML-elementeistä ensimmäisen HTML-koodiin pääsee puolestaan käsiksi metodilla .html(). Ilman parametreja se palauttaa elementin sisällön samoin kuin innerHTML puhtaan Javascriptin HTML-elementillä.

$kappaleet.eq(1).html();    // "Toinen kappale"
$juttu.html();
//"
//      <h1>Pääotsikko</h1>
//      <p class=\"ekakappale\">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
//      <p>Toinen kappale</p>
//      <h2 id=\"alaotsikko\">Alaotsikko 1</h2>
//      <p class=\"ekakappale\">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
//    "

Jos .html()-metodille annetaan parametrina merkkijono, tämä sijoitetaan HTML-tekstinä kyseisen elementin sisään. Siis samaan tapaan kuin sijoittamalla merkkijono puhtaan Javascriptin HTML-elementin innerHTML-ominaisuuteen. Elementin sisällön voi puolestaan tyhjentää .empty()-metodilla.

$ala.html('Uusi alaotsikko');
$otsikko.empty();
$kappaleet.html('Kappaleiden uusi sisältö');

Kappaleiden uusi sisältö

Kappaleiden uusi sisältö

Uusi alaotsikko

Kappaleiden uusi sisältö

jQuerylla voi myös luoda uusia elementtejä ilman, että niitä sijoitetaan mihinkään kohtaan DOM-puuta.

var $elementti = $('<div class="punainen">Lorem ipsum <span>dolor sit</span> amet</div>');
$elementti.find('span');      // <span>
$elementti.parent();        // Tyhjä jQuery-objekti (.length === 0)

Muuttujassa olevan jQuery-objektin tai merkkijonona annetun HTML-tekstin voi sijoittaa haluamaansa kohtaan DOM-puuta. Sijoituspaikka voidaan määrätä suhteessa toiseen jQuery-objektiin seuraavilla metodeilla:

 • .before() – Sijoitetaan DOM-puuhun tämän elementin edelle
 • .after() – Sijoitetaan DOM-puuhun tämän elementin jälkeen
 • .append() – Sijoitetaan DOM-puuhun tämän elementin sisään viimeisen lapsen jälkeen
 • .prepend() – Sijoitetaan DOM-puuhun tämän elementin sisään ensimmäiseksi lapseksi
 • .html() – Sijoitetaan DOM-puuhun tämän elementin ainoaksi sisällöksi
var $headeri = $('<header><h1>Yläotsikko</h1></header>');  // Luodaan uusi <header>-elementti
$juttu.after('<article>Toinen juttu</article>');      // Lisätään <article>:n jälkeen toinen
$juttu.before($headeri);                  // Lisätään luotu <header> ennen ensimmäistä <article>:a
$juttu.append($elementti);                 // Lisätään $elementti <article>:n sisään loppuun
$juttu.prepend('<p>Yläteksti</p>');             // Lisätään uusi kappale <article>:n sisään alkuun
$sp2.html('<strong>Tärkeää</strong>');           // Korvataan $sp2:n sisältö lihavoidulla tekstillä
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.4.js"></script>
  </head>
  <body>
    <header><h1>Yläotsikko</h1></header>
    <article>
      <p>Yläteksti</p>
      <h1>Pääotsikko</h1>
      <p class="ekakappale">Lorem ipsum <span>dolor sit</span> amet...</p>
      <p>Toinen kappale</p>
      <h2 id="alaotsikko">Alaotsikko 1</h2>
      <p class="ekakappale">Lorem ipsum dolor sit <span><strong>Tärkeää</strong></span></p>
      <div class="punainen">Lorem ipsum <span>dolor sit</span> amet</div>
    </article>
    <article>Toinen juttu</article>
  </body>
</html>

Yläotsikko

Yläteksti

Pääotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet...

Toinen kappale

Alaotsikko 1

Lorem ipsum dolor sit Tärkeää

Lorem ipsum dolor sit amet
Toinen juttu

Attribuuttien muokkaaminen

jQuerylla voi muokata myös HTML-elementtien attribuutteja. Luokkien ja muiden attribuuttien käsittelyyn käytettäviä metodeita ovat:

 • .addClass('luokka') – Lisää elementille luokan luokka
 • .removeClass('luokka') – Poistaa elementiltä luokan luokka
 • .toggleClass('luokka') – Jos elementillä on luokka luokka, se poistetaan, muuten se lisätään
 • .hasClass('luokka') – Palauttaa true, jos elementillä on luokka luokka, muuten false
 • .attr('avain') – Palauttaa elementin attribuutin avain arvon
 • .attr('avain', 'arvo') – Asettaa elementin attribuutin avain arvoksi tekstin arvo

Esimerkiksi luokan lisäämisellä, poistamisella tai vaihtamisella voidaan helposti vaihtaa elementin ulkoasu seuraamaan eri CSS-sääntöjä. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi elementin piilottamiseen ja näyttämiseen. Jos CSS-säännöissä on määritelty transition-ominaisuuksia tai muita animointeja, näillä saadaan muutoksiin lisää näyttävyyttä.

$juttu.addClass('tarina');         // Lisää luokan 'tarina'
$ekat.eq(1).removeClass('ekakappale');   // Poistaa toiselta alkiolta luokan 'ekakappale'
$('div').toggle('punainen');        // Vaihtaa kaikilta <div>-elementeiltä luokan 'punainen' päälle tai pois
$('#alaotsikko').attr('id');        // 'alaotsikko'
$juttu.attr('title', 'Juttu');       // Asettaa <article>:n title-attribuutiksi tekstin 'Juttu'

Efektit

Elementeille voidaan myös tehdä joitakin efektejä, joita ovat esimerkiksi:

 • .show() – Näytetään piilossa ollut elementti
 • .hide() – Piilotetaan näkyvissä ollut elementti
 • .toggle() – Vaihdetaan näyttö-/piilotustilaa
 • .slideDown() – Näytetään piilossa ollut elementti animoimalla se “auki”
 • .slideUp() – Piilotetaan elementti animoimalla se “kiinni”
 • .slideToggle() – Näytetään tai piilotetaan elementti animoimalla

Monet efektit on nykyään kuitenkin selkeämpää ja monipuolisempaa toteuttaa sopivilla CSS-säännöillä (transition-ominaisuuksilla) ja lisäämällä tai poistamalla luokkia.

Lisää efekteistä jQueryn dokumentaatiosta.

Tapahtumat jQuerylla

Tapahtumakäsittelijöiden lisääminen jQuerylla on helppoa. Lisäksi siitä on pyritty tekemään muistivuotojen kannalta turvallisempi kuin puhtaalla Javascriptillä luoduista käsittelijöistä.

jQuery-objektiin valituille HTML-elementeille lisätään tapahtumakäsittelijä metodilla .on(). Metodille annetaan parametreina tapahtuman nimi sekä sen käsittelevä funktio.

$otsikko.on('click', function(event){
  alert('Moikka');
});

jQueryn vahvoja puolia on mahdollisuus tapahtumakäsittelyn “delegointiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että jokin ulompi elementti käsittelee tapahtuman sen sisällä olevan, CSS-säännöllä valitun, elementin puolesta. Tapahtumat käsitellään kuitenkin aivan kuin ne tapahtuisivat valitulle elementille. Tämä eroaa edellisestä esimerkistä sillä, että .on()-metodille annetaan lisäksi parametrina CSS-valitsin. Käsittelijässä tapahtuman laukaisseen elementtiin voi viitata jQuery-objektilla $(this).

$juttu.on('mouseenter', 'strong', function(event){
  $(this).css('color', 'red');
});
$juttu.on('mouseleave', 'strong', function(event){
  $(this).css('color', '');
});

Yläotsikko

Yläteksti

Pääotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet...

Toinen kappale

Alaotsikko 1

Lorem ipsum dolor sit Tärkeää

Lorem ipsum dolor sit amet
Toinen juttu

Delegoinnin vahvuus on siinä, että koska tapahtumakäsittelijää ei ole sidottu suoraan tapahtuman laukaisevaan elementtiin, voidaan vastaavia elementtejä poistaa ja lisätä dynaamisesti ilman, että tapahtumankäsittelijää tarvitsee joka kerta uudelleen lisätä ja poistaa.

jQuerylla lisätyn käsittelijän käsittelemän tapahtuman ei tarvitse olla standardi Javascript-tapahtuma vaan ohjelmoija voi luoda omia tapahtumatyyppejä keksimällä niille omat nimet. Itsekeksittyjä sekä standardeja tapahtumia voi laukaista haluttuun elementtiin metodilla .trigger().

$juttu.on('aloitus', 'h1', function(event){
  alert('alkoi');
});

$otsikko.trigger('aloitus');

Tapahtumille voidaan .trigger()-metodilla antaa myös parametreja, jotka välitetään käsittelijäfunktiolle. Parametrit annetaan taulukkona.

$juttu.on('aloitus', 'h1', function(event, nimi, teksti){
  alert('Heippa, ' + nimi + '!\n' + teksti);
});

$otsikko.trigger('aloitus', ['Petri', 'Hyvää päivää.']);

jQuerylla lisätyn tapahtumankäsittelijän voi poistaa metodilla .off().

$otsikko.off('click');
$juttu.off('mouseenter', 'strong');
$juttu.off('mouseleave', 'strong');

Ajax

jQuery sisältää myös puhdasta Javascriptiä yksinkertaisemman ja selkeämmän tavan lähettää taustalla pyyntöjä ja dataa palvelimelle. Näistä voi lukea lisää tarkemmin jQueryn omilta sivuilta.

Lisäosat

jQuery on rakennettu laajennettavaksi. Siihen löytyy lukematon määrä erilaisia lisäosia, joista osa laajentaa itse jQueryn toimintaa ja osa on niille annetun HTML-elementin sisällä toimivia websovelluksia. Jälkimmäisestä tyypistä ovat esimerkkejä vaikkapa lukuisat WYSIWYG-editorit, kalenterisovellukset ja kuvagalleriat.

jQuery-lisäosia voi selata vaikka jQuery-plugins.net-sivustolla.

jQuery-harjoituksia Codecademyssa