WWW-ohjelmointi

Objektit ja taulukot

Objekti

Javascriptin tietotyypeistä objektit, eli object, on varsinainen “sveitsinlinkkari”, joka soveltuu joustavuutensa vuoksi lähes mihin tahansa. Kuten aiemmin todettiin, objektit ovat käytännössä avain–arvo-pareja, joissa avain on merkkijono ja arvo mitä tahansa tyyppiä oleva muuttujaan sijoitettavissa oleva arvo. Esimerkiksi numero, merkkijono, totuusarvo, objekti, array tai funktio.

Uuden tyhjän objektin voi luoda aaltosulkeilla {} tai pyytämällä uusi objekti kirjoittamalla new Object(). Objektiin voi laittaa ominaisuuksia suoraan luontivaiheessa aaltosulkeiden välissä.

var autoni = {
  merkki: 'Ford',
  malli: 'Mustang',
  vuosi: 1969
};

Objektin ominaisuuksien arvoja voi sijoittaa tai muuttaa pistenotaatiolla muodossa: objektinNimi.ominaisuus = uusiArvo.

var autoni = {};
autoni.merkki = 'Ford';
autoni.malli = 'Mustang';
autoni.vuosi = 1969;

Vaihtoehtoisesti objektin ominaisuuteen voi viitata pistenotaation sijasta myös hakasuljenotaatiolla: objektinNimi['ominaisuus'].

autoni['merkki'] = 'Ford';
autoni['malli'] = 'Mustang';
autoni['vuosi'] = 1969;

Hakasuljemerkinnässä hakasulkeiden väliin tulee ominaisuuden nimi merkkijonona. Tästä on ainakin kahdenlaista hyötyä. Ensinnäkin, jos ominaisuuden nimi sisältää erikoismerkkejä, kuten -, . tai välilyönti, ei niitä voida käyttää pistenotaatiolla. Toiseksi, hakasuljemerkintä tekee mahdolliseksi viitata ominaisuuteen, jonka nimi on tallennettu muuttujaan. Tämä tuo objektien käyttöön dynaamisuutta. Tämäkään ei ole mahdollista pistenotaatiolla.

var uusiObj = new Object(),
  str = 'Merkkijono',
  rand = Math.random(),
  olio = new Object();
  
uusiObj.type       = 'Pistenotaatio';
uusiObj['oma avain']   = 'Avaimessa välilyönti';
uusiObj[str]       = 'Avain merkkijonomuuttujassa';
uusiObj[rand]      = 'Avaimena satunnaisluku';   // Avaimeksi tulee rand muunnettuna merkkijonoksi!
uusiObj[olio]      = 'Objekti';     // Avaimeksi tulee objektin sijasta merkkijono '[object Object]' !!!
uusiObj['']       = 'Tyhjä merkkijono!';

console.log(uusiObj);
// Object { type: "Pistenotaatio", oma avain: "Avaimessa välilyönti", Merkkijono: "Avain merkkijonomuuttujassa",
//   0.7402333750939218: "Avaimena satunnaisluku", [object Object]: "Objekti", : "Tyhjä merkkijono!" }

Taulukko eli Array

Taulukko, eli array, on objekti, joka on tarkoitettu erityisesti järjestetyn alkiojoukon luomiseen ja käsittelyyn. Taulukko eroaa tavallisesta objektista siinä, että sen avaimina käytetään kokonaislukuja ja sillä on length-ominaisuus, joka kertoo aina sen pituuden. (Pituus on yhtä pienempi kuin suurin käytössä oleva indeksi.) Kuten tavallisilla objekteilla, Taulukkoon tallennetut arvot voivat olla mitä tahansa tyyppiä, myös funktioita.

Indeksit

Taulukon avaimina olevia numeroita kutsutaan indekseiksi ja tietyllä indeksillä olevaan paikkaa viitataan hakasuljemerkinnällä aivan samoin kuin objekteillakin.

var lista = [1, 'merkkijono', true, {key: 'value'}, [1,2,3,4], function(a){return a+1;}];
lista.length;    // 6         arrayn pituus
lista[0];      // 1         paikalla 0 oleva arvo
lista[3].key;    // 'value'      paikalla 3 olevan objektin ominaisuus 'key'
lista[4];      // [1, 2, 3, 4]   paikalla 4 on array
lista[4][1];     // 2         paikalla 4 olevan arrayn paikalla 1 oleva arvo
lista[5](4);     // 5         paikalla 5 on funktio, joka suoritetaan parametrilla 4

Taulukkoon voidaan myös sijoittaa uusia arvoja indeksin avulla. Jos taulukkoon lisätään uusia arvoja yli taulukon nykyisen pituuden, taulukon pituus kasvaa ja väliin jäävillä indekseillä olevat paikat jäävät tyhjiksi, arvoina määrittelemätön, eli undefined.

var lista = ['a', 'b', 'c'];
console.log(lista.length);    // 3
lista[9] = 'j';
console.log(lista.length);    // 10
console.log(lista);        // ['a', 'b', 'c',,,,,,,'j']

Samoin kuin merkkijonolta, myös taulukolta voi kysyä, monentenako kysytty alkio on taulukossa, indexOf()-metodilla. Jos alkio on taulukossa, vastaus on ensimmäinen indeksi, josta se löytyy. Jos alkiota ei ole taulukossa, on vastaus -1. Jos alkio on taulukossa useasti, vastauksena on ensimmäinen indeksi, josta se löytyy. Löydettävän alkion tulee olla operaattorin === kannalta sama kuin haettavan. Ei siis riitä, että se on vain samanlainen, vaan sen on oltava sama.

var lista = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'c',];
lista.indexOf('c');     // 2
lista.indexOf('h');     // -1

var arvoja = [1, 2, 3, 0, 5, false, true];
arvoja.indexOf(false);    // 5

Jono- ja pino-operaatiot

Taulukoille ovat käytettävissä metodit, jotka käsittelevät niitä jonon tai pinon tapaan. Tämä tarkoittaa alkioiden lisäämistä ja poistamista taulukon päihin tai päistä. Nämä operaatiot muuttavat taulukon pituutta.

Metodit ovat:

Metodi Toiminto Palauttaa Esimerkki
push() Lisää alkioita taulukon loppuun Taulukon uusi pituus lista.push('Aku')
pop() Poistaa alkion taulukon lopusta Taulukon viimeisen alkion lista.pop()
unshift() Lisää alkion taulukon alkuun Taulukon uusi pituus `lista.unshift(‘Mikki’)
shift() Poistaa alkioita taulukon alusta Taulukon ensimmäinen alkion `lista.shift()

Esimerkiksi:

var lista = ['Aku', 'Mikki', 'Hessu'];
lista.push('Iines');           // lista === ['Aku', 'Mikki', 'Hessu', 'Iines']
lista.push('Tupu', 'Hupu', 'Lupu');    // lista === ['Aku', 'Mikki', 'Hessu', 'Iines', 'Tupu', 'Hupu', 'Lupu']
lista.length               // 7
var pojat = [];
pojat.push(lista.pop());         // pojat === ['Lupu'], lista === ['Aku', 'Mikki', 'Hessu', 'Iines', 'Tupu', 'Hupu']
pojat.push(lista.pop());         // pojat === ['Lupu', 'Hupu'], lista === ['Aku', 'Mikki', 'Hessu', 'Iines', 'Tupu']
pojat.push(lista.pop());         // pojat === ['Lupu', 'Hupu', 'Tupu'], lista === ['Aku', 'Mikki', 'Hessu', 'Iines']
lista.unshift('Pluto');          // lista === ['Pluto', 'Aku', 'Mikki', 'Hessu', 'Iines']
var koira = lista.unshift();       // koira === 'Pluto', lista === ['Aku', 'Mikki', 'Hessu', 'Iines']

Muita taulukko-operaatioita

Taulukosta voidaan kopioida keskeltä osia slice()-metodilla. Tämä toimii samaan tapaan kuin merkkijonojen substring()-metodi. Sen syntaksi on: taulukko.slice(alku, loppu). Se palauttaa uuden taulukon, jossa ovat alkuperäisen taulukon alkioita indeksistä alku alkaen indeksiin loppu - 1 saakka. (loppu on siis ensimmäinen indeksi, joka ei tule mukaan!) Jos loppu-indeksiä ei anneta, kopiointi tapahtuu alkuperäisen taulukon loppuun saakka. Indeksit voivat olla myös negatiivisia, jolloin niiden sijainti lasketaan taulukon lopusta.

Alkuperäinen taulukko pysyy muuttumattomana.

Esimerkiksi:

var lista = ['Aku', 'Mikki', 'Hessu', 'Iines', 'Tupu', 'Hupu', 'Lupu'];
var uusi = lista.slice(2, 5);       // uusi === ['Hessu', 'Iines', 'Tupu']
lista.slice(3);              // ['Iines', 'Tupu', 'Hupu', 'Lupu']
lista.slice(-3);             // ['Tupu', 'Hupu', 'Lupu']
lista.slice(1, -1);            // ['Mikki', 'Hessu', 'Iines', 'Tupu', 'Hupu']

Taulukosta voidaan poistaa tai siihen voidaan lisätä alkoita keskelle splice()-metodilla. Sen syntaksi on muotoa: taulukko.splice(indeksi, montako, alkio1, ..., alkioX).

Näistä indeksi kertoo, mitä kohtaa taulukosta operoidaan. Parametri montako kertoo, kuinka monta alkiota taulukosta poistetaan, alkaen kohdasta indeksi. Loput parametrit ovat alkioita, jotka laitetaan tämän jälkeen taulukkoon kyseiseen kohtaan. Metodi palauttaa listan poistetuista alkioista.

Esimerkki 1: Lisätään taulukkoon indeksin 2 kohdalle kaksi hedelmää poistamatta yhtään hedelmää.

var hedelmat = ['Banaani', 'Appelsiini', 'Omena', 'Mango'];
var paluu = hedelmat.splice(2, 0, 'Sitruuna', 'Kiivi');
console.log(hedelmat);          // ['Banaani', 'Appelsiini', 'Sitruuna', 'Kiivi', 'Omena', 'Mango']
console.log(paluu);            // []

Esimerkki 2: Poistetaan taulukosta kolme hedelmää indeksistä 2 alkaen.

var hedelmat = ['Banaani', 'Appelsiini', 'Sitruuna', 'Kiivi', 'Omena', 'Mango'];
var paluu = hedelmat.splice(2, 3);
console.log(hedelmat);          // ['Banaani', 'Appelsiini', 'Mango']
console.log(paluu);            // ['Sitruuna', 'Kiivi', 'Omena']

Esimerkki 3: Korvataan Appelsiini ja Sitruuna hedelmillä Kirsikka ja Luumu.

var hedelmat = ['Banaani', 'Appelsiini', 'Sitruuna', 'Kiivi', 'Omena', 'Mango'];
var paluu = hedelmat.splice(1, 2), 'Kirsikka', 'Luumu');
console.log(hedelmat);          // ['Banaani', 'Kirsikka', 'Luumu', 'Kiivi', 'Omena', 'Mango']
console.log(paluu);            // ['Appelsiini', 'Sitruuna']

Kaksi taulukkoa voidaan liittää peräkkäin concat()-metodilla. Metodi ei muuta alkuperäistä taulukkoa vaan palauttaa uuden taulukon, jossa molempien taulukoiden alkiot ovat peräkkäin.

Esimerkki

var lista = [1, 2, 3, 4];
var taulukko = ['a', 'b', 'c'];
var uusi = lista.concat(taulukko);   // [1, 2, 3, 4, 'a', 'b', 'c']

Järjestäminen

Taulukoita voidaan järjestää sen sort()-metodilla. Tämä metodi sekä järjestää alkuperäisen taulukon uudelleen että palauttaa järjestetyn taulukon. Oletuksena sort() järjestää alkiot merkkijonoina akkosjärjestykseen. Tämä kannattaa huomioida, jos haluaa esimerkiksi järjestää lukuja.

var nimet = ['Eemeli', 'Celcius', 'Aarne', 'Daavid','Bertta', 'Frans'];
nimet.sort();  // ["Aarne","Bertta","Celcius","Daavid","Eemeli","Frans"]

var numerot = [6, 3, 1, 7, 10, 21];
numerot.sort(); // [1,10,21,3,6,7]

Jos taulukon alkioita halutaan järjestää jollain muulla tavalla kuin merkkijonojen aakkosjärjestyksellä, pitää sort()-metodille antaa parametrina funktio, jota se käyttää kahden alkion oikean järjestyksen päättelemiseen. Funktion täytyy olla sellainen, että se saa kaksi parametria ja palauttaa jonkin luvuista 1, 0 tai -1 (tai tarkemmin sanottuna positiivisen, nollan tai negatiivisen) sen mukaan, kumpi alkioista on “suurempi” tai “pienempi” tai ovatko alkiot yhtä suuret.

Esimerkki 1: Lukujen järjestäminen

var numerot = [6, 3, 1, 7, 10, 21];
numerot.sort(function(a, b){
  return a-b;   // Positiivinen, kun a > b
});         // Nolla, kun a === b
           // Negatiivinen, kun a < b
           // [1, 3, 6, 7, 10, 21]

Esimerkki 2: Objektien järjestäminen

var piste1 = {x: 2, y: 5};
var piste2 = {x: 3, y: 4};
var piste3 = {x: -3, y: 5};
var pisteet = [piste1, piste2, piste3];

pisteet.sort(function(a, b){
  var etaisyysA = Math.sqrt(a.x * a.x + a.y * a.y);
  var etaisyysB = Math.sqrt(b.x * b.x + b.y * b.y);
  var result;
  if (etaisyysA < etaisyysB) {
    result = 1;
  } else if (etaisyysA > etaisyysB) {
    result = -1;
  } else {
    result = 0;
  };
  return result;
});
// [ { x: -3, y: 5 }, { x: 2, y: 5 }, { x: 3, y: 4 } ]

Tässä esimerkissä meillä on taulukossa kolme tason pistettä (objekti, jolla on x-koordinaatti ja y-koordinaatti). Taulukko järjestetään sen mukaan, mikä on pisteiden etäisyys origosta. Kauimpana oleva ensin. Järjestykseen käytettävä funktio laskee Pythagoraan lauseella pisteiden a ja b etäisyydet origosta ja palauttaa luvun 1, jos a on lähempänä, luvun -1, jos b on lähempänä ja muussa tapauksessa luvun 0.

Taulukon sort()-metodia voidaan käyttää näppärästi myös järjestyksen sekoittamiseen antamalla sille järjestyksen ilmaisevaksi funktioksi sellaisen funktion, joka palauttaa positiivisia ja negatiivisia arvoja satunnaisesti.

var numerot = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20];
numerot.sort(function(a, b){
  return Math.random() - 0.5;  // Satunnainen luku väliltä -0.5 ... 0.5
});
// [1,19,5,4,15,14,13,12,2,10,20,16,8,6,11,17,3,7,9,18]