Bash-harjoituksia

Asetustiedostoja

Bash suorittaa muutaman tiedoston käynnistyessään. Näissä määritellään muutamia asetuksia. Näistä voi olla /etc/-hakemistossa versio, joka suoritetaan kaikille käyttäjille ja käyttäjän kotihakemistossa versio, jota käyttäjä voi itse muokata. Kotihakemistossa olevien asetustiedostojen nimet alkavat yleensä pisteellä, jolloin ne ovat piilotiedostoja. Ne eivät siis näy oletuksena ls-komennolla tai graafisessa tiedostonhallinnassa.

.bash_profile
Suoritetaan, jos Bash on login-shell. Kaikille suoritettava versio: /etc/profile sekä hakemiston /etc/profile.d/-sisältö.
.bashrc
Suoritetaan Bashin käynnistyessä. Kaikille suoritettava versio: /etc/bash.bashrc
.bash_aliases
Tiedosto, johon käyttäjä voi lisätä omia aliaksia.
.bash_logout
Tiedosto, jonka sisältö suoritetaan, kun login-shell lopetetaan.

Asetuksia ympäristömuuttujissa

Tiedostossa .bashrc asetetaan muun muassa muutamia ympäristömuuttujia, joilla vaikutetaan Bashin toimintaan.

$PATH
Muuttuja, jonka sisältö on luettelo hakemistopolkuja eroteltuna kaksoispisteillä (:). Kun ohjelmaa yritetään käynnistää (ilman polkua), sitä yritetään etsiä näistä hakemistoista tässä järjestyksessä.
$HISTSIZE
Komentohistorian koko. Ubuntussa oletuksena 1000
$PS1
Komentokehotteeseen tulostuva teksti. Voi sisältää erilaisia erikoismerkkejä päivämäärää, kellonaikaa, nykyistä hakemistoa yms. varten.

$PATH-muuttuja

Tee kotihakemistoon hakemisto bin

cd ~
mkdir bin

Lisää tämä hakemisto $PATH-muuttujaan. Avaa editoriin tiedosto .bashrc, ja lisää loppuun rivi:

PATH=$PATH:~/bin

Avaa uusi terminaali ja tarkista $PATH-muuttujan arvo:

echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/pesasa/bin

Nyt voit tehdä omia skriptejä tähän hakemistoon ja ne voi käynnistää suoraan nimellä ilman polkua.

Harjoituksia

Harjoitustehtävät

Tee kaksi kappaletta harjoitustehtävistä 1-5 joko yksin taikka kahden tai kolmen ryhmissä. Toteuta tehtävät joko Bash-skripteinä tai aliaksina.

 1. Skripti, joka tulostaa viisi satunnaista lottoriviä. Tulosta rivien numerot suuruusjärjestyksessä.
 2. Asenna paketit fortune-mod, fortunes sekä cowsay. Tee asetuksiisi sellainen muutos, että aina uuden terminaalin avatessa tulostetaan fortune-ohjelman tuottama teksti cowsay-ohjelman tekemässä puhekuplassa.
 3. Tee skripti, joka simuloi kahta nopanheittoa, eli tulostaa kaksi lukua väliltä 1-6, sekä kysyy käyttäjältä niiden summan ja tarkistaa vastauksen.
 4. Kalenteri / TODO-lista
  • Tee skripti todo, joka etsii kotihakemistossa olevasta tiedostosta .todolist muotoa 2012-11-01: Linux-kurssi olevista riveistä ne, jotka koskevat senhetkistä päivää ja tulostaa ne ilman päivämäärää, kaksoispistettä ja välilyöntiä. Lisää tämä skripti terminaalin käynnistykseen.
  • Tee skripti todoadd, joka lisää kotihakemistossa olevaan tiedostoon .todolist uuden rivin, joka alkaa nykyisellä päivämäärällä (muodossa 2012-11-01), kaksoispisteellä ja välilyönnillä ja jatkuu komentorivillä annetulla tekstillä. Toteuta tämä vielä niin, että tiedoston rivit ovat päivämäärän mukaan järjestyksessä.
  • * Tee skripti todoweek, joka toimii muuten, kuten todo, mutta tulostaa seuraavan seitsemän päivän ajalta kaikki TODO-merkinnät sekä päivämäärät väliotsikkoina.
 5. Skripti, joka arpoo kolme kertaa sadan kolikonheiton sarjan ja tulostaa kunkin sarjan tuloksen. Esimerkiksi:
  45 klaava
  55 kruuna

Vihjeitä

 • tr-ohjelma korvaa käsketyt merkit toisilla. Esim. echo 'Moi vaan'| tr 'Moa' 'Hee' tulostaa Hei veen.
 • tr-ohjelmalla voi poistaa pyydetyt merkit. Esim. echo "Hihhei" | tr -d 'h' tulostaa Hiei.
 • sort -R järjestää syötteen rivit satunnaisesti.
 • Muuttuja $RANDOM palauttaa satunnaisen kokonaisluvun väliltä 0-32767.
 • cal-ohjelma tulostaa kalenterin tekstimuodossa. Kokeile cal, cal 2014 ja LC_TIME=fi_FI.UTF-8 cal

Vihjeitä: tekstirivin poiminta

Monirivisestä tekstistä voi poimia rivin, jolla etsitty hakutermi esiintyy, ohjelmalla grep.

Esimerkiksi:

grep nobody /etc/passwd
cat /etc/passwd | grep nobody

Tulosteeseen voi pyytää n riviä löydetyn rivin edeltä "vivulla" -B n (B=before) ja m riviä löydetyn rivin jälkeen "vivulla" -A m (A=after).

Esim:

 grep -B 1 -A 3 nobody /etc/passwd

Haun voi rajoittaa rivin alkuun lisäämällä ^-merkin hakusanan eteen ja rivin loppuun lisäämällä $-merkin hakusanan perään.

Esim:

grep ^no /etc/passwd
grep false$ /etc/passwd

Vihjeitä muuttujista

Muuttujassa $oma olevaa tekstiä voidaan muuttaa esim. seuraavilla tavoilla:

 • ${oma/kaava/teksti} palauttaa muuttujan $oma sisällön niin, että ensimmäinen mahdollisimman pitkä tekstin kaava kuvaama merkkijono on korvattu merkkijonolla ´teksti`. Kaavassa voi käyttää jokerimerkkejä, kuten tiedostonimen täydennyksessä.
 • ${oma//kaava/teksti} toimii samoin, mutta korvaa kaikki löydetyt kaavaan sopivat tekstit, ei vain ensimmäistä.
 • ${oma#kaava} palauttaa muuttujan $oma sisällön niin, että sen alusta on poistettu lyhin kaavaan sopiva merkkijono.
 • ${oma##kaava} palauttaa muuttujan $oma sisällön niin, että sen alusta on poistettu pisin kaavaan sopiva merkkijono.
 • ${oma%kaava} palauttaa muuttujan $oma sisällön niin, että sen lopusta on poistettu lyhin kaavaan sopiva merkkijono.
 • ${oma%%kaava} palauttaa muuttujan $oma sisällön niin, että sen lopusta on poistettu pisin kaavaan sopiva merkkijono.
 • ${oma:n} palauttaa muuttujan $oma sisällön n:nnestä merkistä alkaen. (Numerointi alkaa 0:sta!)
 • ${oma:n:k} palauttaa muuttujan $oma sisällöstä k merkkiä n:nnestä merkistä alkaen. (Numerointi alkaa 0:sta!)

Vihjeitä laskentaan

 • $((lauseke)) palauttaa matemaattisen lausekkeen arvon. Käsittelee kokonaislukuina ja esimerkiksi jakolaskujen tuloksista katkaistaan desimaaliosa pois. Esim. echo $((5/2)) 2 echo $((4+6/2)) 7

Vihjeitä: päivämäärä

date-ohjelmalta voi pyytää päivämäärän halutussa muodossa. Esimerkiksi:

date +%Y-%m-%d
2014-03-12

Tulostusmallissa: %Y = vuosi, %m = kuukausi, %d = päivä Lisää ohjeita: man date

Date:lta voi pyytää myös muun ajan kuin nykyisen. Esim:

date --date="tomorrow"
date --date="3 days"
date --date="5hours"
date --date="6hours 30 minutes"

Vihjeitä: komentoriviparametrit

 • Komentorivillä skriptille annetut parametrit ovat käytettävissä muuttujina $1, $2,...
 • Itse ohjelman / skriptin nimi on $0
 • Kaikki parametrit yhdessä on $@

Vihjeitä: echo ja escape-merkit

echo-komennolla tulostettaviin merkkijonoihin voi lisätä escape-merkkejä, joilla voi muotoilla tulostusta. Komennolle on annettava lisämääre ´-e´, jotta se osaa näyttää nämä muotoilut.

 • \n: rivinvaihto (ja paluu rivin alkuun).
 • \r: paluu rivin alkuun (vaihtamatta uudelle riville)
 • \t: sarkain (eli tabulaattori)
 • \v: pystytabulointi, eli siirtyminen seuraavalle riville menemättä rivin alkuun
 • \b: backspace, eli siirtyminen yhden merkin vasemmalle (ei pyyhi)
echo -e "Moi\thei\vkukkuu\ralussa\ntokstiä\b\b\b\b\b\be"
Moi   hei
alussa   kukkuu
tekstiä

Vihjeitä: echo ja värejä

echo-komennolla voi käyttää myös väreä sopivilla escape-komennoilla. Tulostukseen voi lisätä tulostuksen väriä vaihtavia komentoja laittamalla värikoodi tekstin \033[ perään. Värin käyttö lopetetaan vaihtamalla takaisin oletusväreiksi merkinnällä: \033[0m Esimerkiksi:

echo -e "\033[1;31mKukkuu\033[0m kaikille \033[0;32mteille\033[0m"

Käytettävissä olevat värit:

 Black    0;30   Dark Gray   1;30
 Blue    0;34   Light Blue  1;34
 Green    0;32   Light Green  1;32
 Cyan    0;36   Light Cyan  1;36
 Red     0;31   Light Red   1;31
 Purple   0;35   Light Purple 1;35
 Brown    0;33   Yellow    1;33
 Light Gray 0;37   White     1;37

Tehtäviä

Tehtävät 13

Tee edellä luetelluista harjoitustehtävistä ainakin kaksi.

Tehtävät voi tehdä yksin taikka kahden tai kolmen opiskelijan ryhmissä.

Linkkejä: