Tekstien käsittely komentorivillä

Tekstitiedostojen tarkasteluun ja muokkaamiseen löytyy useita komentoja ja ohjelmia. Tutustutaan tyypillisimpiin.

Tekstin tulostus echo

Komento echo tulostaa terminaaliin annetun tekstin.

pesasa@box:~ $ echo Moikka, maailma
Moikka, maailma
pesasa@box:~ $ echo "Heippa vaan"
Heippa vaan
pesasa@box:~ $ echo 'Linux on pop'
Linux on pop

Voidaan tulostaa myös muuttujien arvoja:

pesasa@box:~ $ echo $HOME
/home/pesasa

Oletuksena echo tulostaa käsketyn tekstin jälkeen lisäksi rivinvaihdon. Lisäoptio -n jättää tämän rivinvaihdoin pois:

pesasa@box:~ $ echo -n "Ei rivinvaihtoa"
Ei rivinvaihtoapesasa@kurssibuntu:~ $

Lisäoptio -e mahdollistaa erikoismerkkien käytön:

pesasa@box:~ $ echo -e '1:\tyksi\n2:\tkaksi'
1:  yksi
2:  kaksi

Tässä esimerkissä käytetyt erikoismerkit ovat: \t = tabulaattorimerkki, \n = rivinvaihto.

echo ja lainausmerkit

echo-komennolla ja yleisestikin bashissa suoritettavissa komennoissa ja ohjelmissa on eroa yksinkertaisilla ja kaksinkertaisilla lainausmerkeillä (') ja (").

 • Yksinkertaisilla lainausmerkeillä merkityt merkkijonot käsitellään sellaisinaan.
 • Kaksinkertaisilla lainausmerkeillä merkittujen merkkijonojen sisällä olevat muuttujanimet korvataan niiden arvoilla.
pesasa$box:~ $ echo 'Kotihakemisto: $HOME'
Kotihakemisto: $HOME

mutta

pesasa$box:~ $ echo "Kotihakemisto: $HOME"
Kotihakemisto: /home/pesasa
 • Yksinkertaisten lainausmerkkien sisällä voidaan käyttää esim. erikoismerkkejä: \n (rivinvaihto), \t (vaakasarkain), \v (pystysarkain)
 • Kaksinkertaisten lainausmerkkien sisällä erikoismerkit täytyy kirjoittaa kahdella kenoviivalla: \\n, \\t, \\v

echo (kokeillaan)

 1. Tulosta teksti: Linux on ykkönen
 2. Tulosta peräkkäisille riveille tekstit Ubuntu ja Unity ja komentorivi ja Bash
 3. Tulosta muuttujan $PATH arvo.

Tekstitiedoston tulostus: cat

Tekstitiedoston sisällön voi tulostaa terminaaliin cat-ohjelma.

pesasa$box:~ $ cat /etc/passwd
 ...
pesasa$box:~ $ cat /etc/hosts
 ...
pesasa$box:~ $ cat /etc/lsb-release
 ...
pesasa$box:~ $ cat .bash_history

Kokeile!

Tekstitiedoston lukeminen: less (ja more)

Tekstitiedostoa voi lukea selattavassa muodossa komennolla less.

 • less /etc/passwd näyttää tiedoston ja sitä voi selata ylös ja alas nuolinäppäimillä sekä PageUp- ja PageDown-näppäimillä.
 • Selaaminen lopetetaan q-näppäimellä.
 • Hakutoiminto /-näppäimellä.
 • man käyttää less-ohjelmaa ohjesivujen näyttämiseen/sivuttamiseen.
 • less osaa näyttää myös gz-pakatut tekstitiedostot.

Ohjelma nimeltä more on less-ohjelman edeltäjä. Se osaa vain sivuttaa, mutta ei rullata taaksepäin.

"Less is more"

Lisäksi erikseen asennettavana on kolmas ja vielä less-ohjelmaakin monipuolisempi ohjelma most.

less ja more (kokeillaan)

Kokeile katsoa sekä lessillä että morella tiedostoja:

 • /usr/share/doc/emacs/copyright
 • /usr/share/doc/gzip/TODO
 • /usr/share/doc/bash/FAQ.gz
 • /var/log/syslog

Tiedoston alku ja loppu: head ja tail

Tekstitiedoston alusta voidaan tulostaa haluttu määrä rivejä komeenolla head.

 • head -n 3 /var/log/syslog tulostaa tiedoston /var/log/syslog kolme ensimmäistä riviä.

Vastaavasti tiedoston lopusta saadaan haluttu määrä rivejä komennolla tail.

 • tail -n 3 /var/log/syslog tulostaa tiedoston /var/log/syslog kolme viimeistä riviä.

head ja tail (kokeillaan)

Tulosta head- ja tail-ohjelmia käyttäen:

 • tiedostosta /etc/passwd viisi ensimmäistä riviä
 • tiedostosta /usr/share/doc/emacs/copyright kolme viimeistä riviä.

Tekstin muokkaus: nano

Ohjelma nimeltä nano on yksinkertainen tekstieditori. Se on ulkoasultaan ja käytettävyydeltään varsin yksinkertainen. Sen yleisimmin käytettävien toimintojen pikanäppäimet on lueteltu näytön alareunassa.

 GNU nano 2.5.3          Tiedosto: Kurssi.txt                 Muokattu 

Hiukan esimerkkitekstiä...
^G Ohjeita  ^O Kirjoita  ^W Etsi    ^K Leikkaa  ^J Tasaa  ^C Sijainti  ^Y Ed. sivu
^X Lopeta   ^R Lue tied. ^\ Korvaa   ^U Liitä   ^T Oikolue ^_ Rivinumero ^V Seur. sivu
 • Käynnistetään komennolla: nano tai nano tiedostonnimi.
 • nano:n toiminnot on lueteltu ruudun alareunassa control-näppäinyhdistelminä.
 • ctrl-x sulkee nanon ja tarvittaessa kysyy, tallennetaanko.
 • ctrl-o tallentaa käsitellyn tiedoston.
 • ctrl-r avaa tiedoston.

Nano on vapaa toteutus aiemmasta ei-vapaalla lisenssillä jaellusta ohjelmasta nimeltä pico.

Muita tekstipohjaisia tekstieditoreita ovat muun muassa: vi, emacs ja jed.

nano (kokeillaan)

Harjoittele nanon käyttöä ja kirjoita sillä hakemistossa Documents sijaitsevaan tiedostoon nano-harjoitus.txt seuraava teksti:

Aku Ankka
Mikki Hiiri
3 ankanpoikaa
2 litraa mansikoita
purkillinen mustikoita
300 euroa rahaa pankissa

Lisää ankanpoikien jälkeen rivi:

 3 karhukoplan konnaa

Tekstitiedoston koko: wc

Tekstitiedoston koon voi tarkistaa komennolla wc. (word count)

 • Ohjelma tulostaa rivien, sanojen ja merkkien määrät sekä tiedoston nimen.
 • Ohjelmalta saa pyydettyä erikseen tavujen (-c), merkkien (-m), sanojen (-w) tai rivien (-l) määrän.
 • Jos kysytään useamman tiedoston kokoja, ne kerrotaan omilla riveillään sekä lisäksi kokonaiskoko.
pesasa@box:~ $ wc /var/log/syslog
555 6339 42655 /var/log/syslog
pesasa@box:~ $ wc -l /var/log/syslog
555 6339 42655 /var/log/syslog
pesasa@box:~ $ wc /var/log/syslog /var/log/dmesg
 555  6339 42655 /var/log/syslog
 944  8554 64176 /var/log/dmesg
 1499 14893 106831 total
pesasa@box:~ $ wc -c /var/log/syslog /var/log/dmesg
42655 /var/log/syslog
64176 /var/log/dmesg
106831 total

wc (kokeillaan)

 • Montako riviä on tiedostossa /etc/passwd?
 • Entä tiedostossa /etc/hosts?
 • Vertaa komentojen ls /usr/share/doc/wget/copyright ja wc /usr/share/doc/wget/copyright tulostuksia. Mitä yhteistä niillä on? Miksi?

Rivien järjestäminen: sort

Halutun tiedoston rivit voidaan tulostaa järjestettyinä komennolla sort.

 • Oletuksena rivit järjestetään aakkosjärjestykseen.
 • Lisävalitsimella -n rivit järjestetään numeerisesti aakkosjärjestyksen sijaan. (Siis esimerkiksi 7 efg ennen merkkijonoa 12 abc)

Järjestetään AUTHORS-tiedoston nimet aakkosjärjestykseen:

pesasa@box:~ $ sort /usr/share/doc/eog/AUTHORS
Arik Devens <arik@gnome.org>
Claudio Saavedra <csaavedra@igalia.com>
Federico Mena Quintero <federico@gnome.org>
Felix Riemann <friemann@svn.gnome.org>
Jens Finke <jens@triq.net)
Lucas Rocha <lucasr@gnome.org>
Martin Baulig <baulig@suse.de>
Michael Meeks <michael@ximian.com>
Paolo Borelli <pborelli@katamail.com>
Philip Van Hoof <pvanhoof@gnome.org>
Tim Gerla <tim+gnomebugs@gerla.net>

Järjestetään saman tiedoston rivit käänteiseen aakkosjärjestykseen:

pesasa@box:~ $ sort -r /usr/share/doc/eog/AUTHORS
Tim Gerla <tim+gnomebugs@gerla.net>
Philip Van Hoof <pvanhoof@gnome.org>
Paolo Borelli <pborelli@katamail.com>
Michael Meeks <michael@ximian.com>
Martin Baulig <baulig@suse.de>
Lucas Rocha <lucasr@gnome.org>
Jens Finke <jens@triq.net)
Felix Riemann <friemann@svn.gnome.org>
Federico Mena Quintero <federico@gnome.org>
Claudio Saavedra <csaavedra@igalia.com>
Arik Devens <arik@gnome.org>

sort (kokeillaan)

 • Kokeile:
  sort /etc/passwd
 • Kokeile, mikä ero on komennoilla:
  sort Documents/nano-harjoitus.txt ja
  sort -n Documents/nano-harjoitus.txt
 • Selvitä man-sivulta (man sort), miten rivit saa järjestettyä käänteisessä järjestyksessä.

Tekstin etsintä tiedostosta: grep

Tekstitiedostosta voi etsiä annettuun hakulausekkeeseen täsmäävää tekstiä sisältävät rivit komennolla grep.

Hakulausekkeena pelkkä sana:

pesasa@box:~ $ grep free /usr/share/doc/bash/copyright
Bash is free software; you can redistribute it and/or modify it under

Valitsin -i (ignore) käskee olla erottelematta suuria ja pieniä kirjaimia.

pesasa@box:~ $ grep -i free /usr/share/doc/bash/copyright
Copyright (C) 1987-2014 Free Software Foundation, Inc.
Bash is free software; you can redistribute it and/or modify it under
the terms of the GNU General Public License as published by the Free
The Free Software Foundation has exempted Bash from the requirement of
 Copyright (c) 1988-2014 Free Software Foundation, Inc.
 ...

Valitsin -v muuntaa valinnan käänteiseksi. Se etsii kaikki rivit, joilla hakulauseke ei esiinnyt.

pesasa@swan:~ $ grep -v ank Documents/nano-harjoitus.txt
Aku Ankka
Mikki Hiiri
2 litraa mansikoita
purkillinen mustikoita

Jos haku sisältää välilyöntejä, kannattaa se laittaa yksinkertaisten lainausmerkkien ' sisään.

Hakuja voi tehdä myös monipuolisemmin käyttämällä niin sanottuja säännöllisiä lausekkeita (regular expressions, regexp). Niistä voit lukea lisää seuraavista osoitteista.

Tehtäviä

Tehtävät 9

Kerro jokaisessa kohdassa vastauksen lisäksi, millä komennolla tai komennoilla suoritit tehtävän. Vastausten palautus tiedostona tehtava-9.txt.

 1. Kuinka monta riviä on komentohistoriassasi?
 2. Mikä on komentorivillä muuttujan $OSTYPE arvo?
 3. Lataa verkosta tiedosto http://petrit.net/Linux-kurssi/files/pg37885.txt
 4. Montako riviä tiedostossa on?
 5. Tulosta tiedostosta kuusi ensimmäistä ja neljä viimeistä riviä.
 6. Miten kuuluu kokonaisuudessaan rivi, jolla esiintyy teksti: Kuningas vapisi ilosta?
 7. Järjestä tiedoston rivit aakkosjärjestykseen. Miten kuuluu viimeinen rivi?