Tiedosto-oikeudet

Tiedostojen oikeudet

Unixeissa tiedostojärjestelmän kaikille hakemistoille ja tiedostoille on määritelty niiden käyttöoikeudet tiedoston omistajuuden ja ryhmän perusteella.

Jokaiselle tiedostolla ja hakemistolla on yksi omistaja (käyttäjätunnus, uid) ja yksi omistajaryhmä (ryhmä, gid). Jokaiselle tiedostolle on määrätty kolmenlaisia käyttöoikeuksia kolmelle joukolle käyttäjiä.

Käyttöoikeuksia ovat:

Lyhenne Oikeus Huom
r Lukuoikeus (read) Saa lukea tiedoston tai hakemiston sisällön.
w Kirjoitusoikeus (write) Saa kirjoittaa tiedostoon tai luoda hakemIstoon uusia tiedostoja.
x Suoritusoikeus (execute) Saa suorittaa tiedoston tai viitata hakemiston sisältöön.

Käyttäjäjoukkoja, joille näitä oikeuksia voidaan antaa, ovat:

Lyhenne Käyttäjäjoukko
u Käyttäjä (user)
g Ryhmä (group)
o Muut (others)

Kullekin kolmelle käyttäjäjoukolle ovat annettavissa kaikki kolme käyttöoikeutta.

Tiedostojen oikeudet tiedostonhallinnalla

Ubuntun tiedostonhallinnalla voi muokata tiedoston oikeuksia.

Tiedostojen oikeudet

Ubuntun tiedostonhallinnalla voi muokata tiedoston oikeuksia.

Oikeudet näkyviin

Oikeudet näkyviin

Graafisella tiedostonhallintaohjelmalla voi Ubuntussa muokata tiedostojen oikeuksia seuraavasti:

 1. Otetaan tiedostonhallinta esiin.
 2. Klikataan valittua tiedostoa hiiren oikealla napilalla.
 3. Valitaan "Properties" tai "Ominaisuudet", riippuen käytetystä kielestä.
 4. Välilehdeltä "Permissions" / "Oikeudet" ovat valittavissa seuraavat asetukset:
  • Omistaja voi vaihtaa tiedoston ryhmän johonkin omista ryhmistään.
  • Omistajan oikeuksille vaihtoehdot: "Read-only" ja "Read and write"
  • Ryhmän oikeuksille vaihtoehdot: "None", "Read-only" ja "Read and write"
  • Muiden oikeuksille vaihtoehdot: "None", "Read-only" ja "Read and write"
  • Lisäksi on rastiruutu suoritusoikeuksille. (Laittaa suoritusoikeuden kaikille kolmelle.)

Tällä graafisella työkalulla ei ole mahdollista saada aikaan kaikkia mahdollisia oikeuksien yhdistelmiä vaan vain tyypillisimmin tarvitut yhdistelmät. Erikoisemmat oikeuksien yhdistelmät pitää asettaa joko jollain muulla työkalulla tai komentoriviä käyttäen.

Oikeudet näkyviin tiedostonhallinnalla

Tiedostojen oikeudet on mahdollista saada näkyviin myös suoraan tiedostonhallintaikkunan listamuotoisessa näkymässä. Listanäkymän saa käyttöön ikkunan oikean yläreunan listakuvakkeella.

Listänäkymässä näkyviä sarakkeita voi muokata valitsemalla työpöydän yläreunan valikosta "Files" -> "Preferences" ja sieltä "List Columns"-välilehdeltä rastiruuduilla halutut sarakkeet, kuten "Group", "Owner" ja "Permissions".

Tämä valinta muuttaa listanäkymässä oletuksena näytettäviä sarakkeita. Jos sarakkeet halutaan näkyviin vain yksittäisessä hakemistossa tai väliaikaisesti, ne voi valita myös klikkaamalla sarakkeiden otsikkoriviä hiiren oikealla napilla.

Tiedostojen oikeudet komentorivillä

Tiedostojen oikeuksia voi komentorivillä tarkastella komennolla ls.

 1. Käynnistetään terminaali (Launcher: "terminal")
 2. Siirrytään hakemistoon (kansio), jossa tutkittava tiedosto: cd Pictures (tai cd Kuvat)
 3. Luetellaan tiedostot tietoineen: ls -la
  • ls: luetellaan hakemistossa olevat tiedostot ("list")
  • -la: tarkennetaan ohjelman toimintaa
   l: pitkä muoto, enemmän tietoa tiedostoista
   a: kaikki tiedostot, myös pisteellä alkavat
pesasa@kurssibuntu:~$ cd Pictures/
pesasa@kurssibuntu:~/Pictures$ ls -la
total 440
drwxr-xr-x 2 pesasa pesasa  4096 Sep 5 22:44 .
drwxr-xr-x 36 pesasa pesasa  4096 Sep 12 21:45 ..
-rwxrwxr-x 1 pesasa pesasa 410662 Sep 5 22:28 Screenshot-01.png
-rw-rw-r-- 1 pesasa pesasa 27645 Sep 5 22:44 Screenshot-02.png
pesasa@kurssibuntu:~/Pictures$

Komennon tulostuksessa kullakin rivillä näytetään yhden tiedoston tiedot. Rivin ensimmäisenä merkkinä on d, jos kyseessä on hakemisto, muutoin rivi alkaa viivalla. Seuraavat yhdeksän merkkiä ovat käyttäjän, ryhmän ja muiden oikeudet kukin kolmella merkillä järjestyksessä rwx. Jos joltain käyttäjäjoukoista puuttuu jokin oikeus, on sen kohdalla viiva -.

Muita riviltä luettavia tietoja ovat tiedoston omistajan käyttäjätunnus, tiedoston omistava ryhmä, tiedoston koko tavuina, tiedoston muokkausaika sekä tiedoston nimi.

Omistajan ja ryhmän muuttaminen komentorivillä

Tiedoston omistajan ja ryhmän voi vaihtaa komennolla chown.

Tiedoston omistajan voi vaihtaa vain ylläpito-oikeuksilla, eli esimerkiksi komennolla:

sudo chown petri Screenshot-01.png

Tiedoston ryhmän voi vaihtaa vain sellaiseksi ryhmäksi, johon käyttäjä itse kuuluu. Ylläpito-oikeuksilla voi kuitenkin ryhmäksi vaihtaa minkä tahansa ryhmän.

Komennossa omistaja ja ryhmä annetaan kaksoispisteellä (:) tai pisteellä (.) eroteltuina. Pelkkä ryhmä vaihdetaan jättämällä käyttäjätunnuksen paikka tyhjäksi ja antamalla vain ryhmä kaksoispisteen jälkeen. Esimerkiksi:

chown :sudo Screenshot-01.png

Tiedoston omistaja ja ryhmä voidaan vaihtaa samalla kertaa komennolla:

sudo chown petri:audio Screenshot-01.png

Tähän tarvitaan kuitenkin ylläpito-oikeuksia.

Muutosten jälkeen tiedostojen omistajuudet näyttävät tältä:

pesasa@kurssibuntu:~/Pictures$ ls -la
total 440
drwxr-xr-x 2 pesasa pesasa  4096 Sep 12 23:15 .
drwxr-xr-x 36 pesasa pesasa  4096 Sep 12 21:45 ..
-rwxrwxr-x 1 petri audio 410662 Sep 5 22:28 Screenshot-01.png
-rw-rw-r-- 1 pesasa pesasa 27645 Sep 5 22:44 Screenshot-02.png
pesasa@kurssibuntu:~/Pictures$

Oikeuksien muuttaminen komentorivillä

Komentoriviltä käsin tiedostojen oikeuksia voi muokata graafista työkalua vapaammin komennolla chmod.

Esimerkiksi myös omistajalta voi ottaa lukuoikeuden pois ja suoritusoikeuden voi laittaa erkseen omistajalle, ryhmälle tai muille.

 • Oikeuksia voi lisätä (+), poistaa (-) ja asettaa (=)
 • omistajalle (u), ryhmälle (g), muille (o) tai kaikille (a)

Asettamisessa kyseiselle käyttäjäjoukolle tulevat oikeuksiksi täsmälleen ne oikeudet, jotka komennossa sanotaan, ei muita.

"Kaikki"-joukko on lyhennys, joka tarkoittaa sekä omistajaa, ryhmää että muita.

Esimerkiksi:

chmod u=rwx Screenshot-02.png
chmod g+x Screenshot-02.png
chmod o-r Screenshot-02.png
chmod a+r Screenshot-02.png
chmod u=rx,g-x,o=r Screenshot-02.png

Näissä esimerkeissä:

 • Asetetaan omistajalle (u) kaikki oikeudet (rwx).
 • Lisätään ryhmälle (g) suoritusoikeus (x).
 • Poistetaan muilta (o) lukuoikeus (r)
 • Lisätään kaikille (a) lukuoikeus (r)
 • Asetetaan käyttäjälle oikeudet rx, poistetaan ryhmältä oikeus x ja asetetaan muille oikeus r.

Tehtäviä

Tehtävät 4

Käynnistä jokin live-levyn työpöytä-Linux ja tee tehtävät siinä. Kirjoita vastaukset LibreOfficen Writer-ohjelmalla tiedostoon tehtava-4.odt.

 1. Selvitä tiedostosta /proc/cpuinfo käyttämäsi koneen prosessorin merkki/malli.
 2. Mikä on käyttäjätunnuksesi uid?
 3. Mitkä omistaja ja ryhmä ovat tiedostoilla /etc/passwd ja /etc/shadow?
 4. Mitkä ovat näiden tiedostojen oikeudet omistajalle, ryhmälle ja muille?
 5. Kopioi terminaalissa annetun komennon ls -l /etc/passwd /etc/shadow tulostus vastaustiedostoosi.
 6. Tiedostossa /etc/passwd luetellaan järjestelmässä olevat käyttäjätunnukset. Etsi rivi, jolla on tunnus nimeltä nobody. Mikä on nobodyn käyttäjänumero? (Rivin ensimmäinen numero kahden :-merkin välissä.)
 7. Tallenna vastaustiedostosi ja aseta sen oikeudet niin, että käyttäjällä ovat luku- ja kirjoitusoikeudet, ryhmällä lukuoikeus ja muilla ei mitään. Miten teit tämän?
 8. Ota tiedostohallintaan näkyviin tiedostojen oikeudet niin, että vastaustiedoston tiedot näkyvät, ja ota ikkunasta kuvakaappaus. Liitä kuvakaappaus vastaustiedostoosi.